klein kutje grote lul opa aftrekken

De rechtbank overweegt allereerst dat [slachtoffer] tegenover verschillende personen haar vader, haar moeder en de verbalisant tijdens het studioverhoor op verschillende momenten steeds consistent heeft verklaard over de manier en de momenten waarop het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden. Tijdens het studioverhoor heeft zij zich niet laten meeslepen en heeft zij de verhoorder waar nodig gecorrigeerd. Anders dan de verdediging heeft betoogd, acht de rechtbank het onaannemelijk dat [slachtoffer] op haar nog jonge leeftijd zo gedetailleerd heeft kunnen verklaren over seksuele handelingen en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, zonder het daadwerkelijk zelf te hebben meegemaakt.

Het reproduceren van een dergelijk uitgebreid en gedetailleerd verhaal dat door de ouders van [slachtoffer] zou zijn ingeprent — zoals de verdachte heeft opgeworpen — sluit de rechtbank in het licht van het voorgaande eveneens uit. Daarnaast acht de rechtbank het onaannemelijk dat [slachtoffer] zou verzinnen of fantaseren dat zij tijdens de vermeende handelingen pijn heeft ondervonden. Tijdens het studioverhoor heeft [slachtoffer] — na doorvragen — de door de verdachte verrichte handelingen verdergaand en uitvoeriger omschreven, en heeft zij zaken benoemd waarover zij nog niet eerder tegenover anderen had verklaard.

Dit ondersteunt de betrouwbaarheid van de verklaring van [slachtoffer] en wijst er naar het oordeel van de rechtbank op dat zij niet tot een verhaal is gekomen naar aanleiding van het — wellicht in enige mate sturende — gesprek met haar vader.

Daarbij komt dat de verklaring die [slachtoffer] tijdens het studioverhoor heeft afgelegd over een aantal feiten en omstandigheden tot op zekere hoogte aansluit bij de verklaring van de verdachte. De rechtbank wijst in dit verband op de uitleg die de verdachte — overigens eerst ter terechtzitting — heeft gegeven over het verschonen van [slachtoffer] , dat tot vlak voor haar vierde levensjaar zou hebben plaatsgevonden.

Nog daargelaten dat [slachtoffer] op die leeftijd hoogstwaarschijnlijk al zindelijk was, komt de wijze van het op de grond leggen overeen met de beschrijving die [slachtoffer] heeft gegeven van de door verdachte gepleegde seksuele handelingen. Hetzelfde geldt voor hetgeen [slachtoffer] blijkens de aangifte tegenover haar vader heeft verklaard over het in haar broekje voelen door de verdachte tijdens het kijken naar porno op de televisie, terwijl de verdachte — overigens ook eerst ter terechtzitting — heeft verklaard dat hij ook tijdens het televisie kijken aan de binnenkant van haar luier voelde of deze nog droog was.

Voorts heeft [slachtoffer] tijdens een van de gesprekken over het misbruik tegen haar vader gezegd dat opa boos zou worden en dat zij dan de gevangenis in zou moeten. De rechtbank constateert in dit verband dat de verdachte met [slachtoffer] heeft gesproken over dat hij de gevangenis in kon gaan voor de dingen die hij met [slachtoffer] deed. Ten slotte kan uit de verklaring van de verdachte dat [slachtoffer] op het toilet meermalen zijn penis heeft vastgehouden worden afgeleid dat er kennelijk sprake was van een sfeer waarin het aanraken van geslachtsdelen plaatsvond.

Daarbij heeft de verdachte verklaard dat de aanrakingen van [slachtoffer] hem niet onberoerd lieten, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat hij eenmaal een erectie zou hebben gekregen.

De verdachte heeft in zijn tweede verhoor bij de politie verklaard dat [slachtoffer] hem had verteld dat haar neef [betrokkene 3] en de vriend van haar tante [betrokkene 4] seksuele handelingen in het bijzijn van [slachtoffer] hadden verricht. Nog daargelaten dat de overige inhoud van het dossier geen enkele aanwijzing hiervoor biedt — zowel [betrokkene 3] als [betrokkene 4] hebben dit ontkend —, kan de rechtbank dit scenario niet rijmen met het besluit van de verdachte om deze informatie stil te houden.

Van een opa — die naar eigen zeggen gek is op zijn kleindochter — is immers te verwachten dat hij in het belang van [slachtoffer] haar ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zou stellen, ook als daarmee het — in vergelijking daarmee als minder ernstig aan te merken — incident op het toilet aan het licht zou komen.

Voor zover de verdachte heeft verklaard dat de ouders van [slachtoffer] hem door de beschuldiging van seksueel misbruik proberen zwart te maken, overweegt de rechtbank dat het dossier ook hiervoor geen enkele steun biedt.

Daarnaast merkt de rechtbank op dat de vader van [slachtoffer] in zijn aangifte de verdachte — ook na de uitlatingen van [slachtoffer] — omschrijft als een behulpzame en lieve man die altijd voor hem klaar stond en met wie hij een goede band had. De rechtbank hecht voorts waarde aan de omstandigheid dat door derden op school een gedragsverandering bij [slachtoffer] is opgemerkt en — niet bij haar leeftijd passend — seksueel gedrag is waargenomen.

De rechtbank overweegt tot slot dat de medisch-forensisch deskundige een mogelijke uitleg heeft gegeven aan de — op het eerste gezicht wat wonderlijke — uitlating van [slachtoffer] dat de piemel tot haar navel in haar frummel ging. Overigens sluit het ontbreken van letsel of andere afwijkende bevindingen seksueel misbruik niet uit. Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank de verklaring van [slachtoffer] over het seksueel misbruik betrouwbaar, met name omdat [slachtoffer] in het studioverhoor zeer specifiek heeft verklaard over de seksuele handelingen die zij moest ondergaan of die zij moest plegen, de locaties waar — zoals in de woonkamer op de grond — en de situaties waarin deze hebben plaatsgevonden.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de verklaring van [slachtoffer] in voldoende mate wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen, waarvan de redengevende inhoud hiervoor is weergegeven en waarnaar in de voetnoten is verwezen.

Dit alles geldt niet voor de verklaringen van de verdachte, die bovendien wisselend zijn en op sommige onderdelen ook weinig geloofwaardig, bijvoorbeeld ten aanzien van het verschonen van [slachtoffer] en het voelen aan de binnenkant van haar luier.

Hoewel uit de bewijsmiddelen niet precies kan worden afgeleid wanneer de handelingen hebben plaatsgevonden, is wel duidelijk dat dit moet zijn geweest in de periode van 1 januari toen [slachtoffer] één jaar oud was; van de periode daarvoor zal zij geen concrete herinneringen hebben tot 10 juni de dag na het studioverhoor.

Op de aan de verdachte toebehorende inbeslaggenomen externe schijf zijn tien miniatuur kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. De rechtbank stelt voorop dat het verwerven etc.

Verdachte heeft ontkend deze afbeeldingen opzettelijk verworven te hebben, hij heeft verklaard dat hij geen verstand heeft van computers, hetgeen is bevestigd door zijn zoon [betrokkene 5]. Uit het dossier kan voorts niet worden afgeleid dat de verdachte handelingen heeft verricht als het wijzigen van instellingen en het downloaden van de benodigde software.

Onder voornoemde omstandigheden valt niet uit te sluiten dat de afbeeldingen op een andere wijze, onbedoeld, op de harde schijf terecht zijn gekomen zonder dat deze op enig moment door de verdachte zijn bekeken.

Derhalve is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte het opzet heeft gehad, ook niet in voorwaardelijke zin, op het verwerven etc. De rechtbank zal de verdachte daarom vrijspreken van het bij dagvaarding II tenlastegelegde.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De rechtbank verwerpt het niet nader onderbouwde verweer van de raadsman strekkende tot ontslag van alle rechtsvervolging. De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er — mede gelet op de conclusie van de hierna nog te bespreken rapportage — geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van tweeëndertig maanden op te leggen met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De officier van justitie heeft tevens gevorderd hieraan de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden te verbinden en deze voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van het feit. De verdachte heeft gedurende een periode van enige jaren meermalen de lichamelijke integriteit van zijn kleindochter [slachtoffer] — die aan zijn zorg was toevertrouwd — geschonden door haar op vergaande wijze seksueel te misbruiken.

Het is een feit van algemene bekendheid dat als gevolg van dat fysieke misbruik de psychische gezondheid van het slachtoffer ernstig kan worden geschaad. De geestelijke schade kan van lange duur zijn omdat seksueel misbruik een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. De verdachte heeft bij dit alles kennelijk nimmer stilgestaan. Voorts acht de rechtbank zeer kwalijk dat de strafbare feiten zijn gepleegd door een grootvader ten opzichte van zijn kleindochter, een verhouding die een vertrouwensband inhoudt.

De verdachte paste in zijn woning wekelijks op zijn kleinkinderen wanneer de ouders werkten en daarnaast logeerde [slachtoffer] met enige regelmaat bij hem. Door het kwetsbare jonge slachtoffer niet te beschermen of in bescherming te nemen tegen zichzelf, heeft de verdachte op grove wijze misbruik gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene had en tevens van de vertrouwensrelatie die hij met zijn kleindochter had.

Nu de verdachte heeft bevestigd dat hij opgewonden raakte van het vasthouden van zijn penis door [slachtoffer] , moet het ervoor worden gehouden dat hij zijn eigen gevoelens en de bevrediging van zijn seksuele behoeften bij het misbruik voorop heeft gesteld.

Daarnaast vonden de handelingen plaats in de woning van de verdachte, een omgeving die veiligheid en geborgenheid zou moeten bieden, nu [slachtoffer] hier geregeld verbleef. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij niet de verantwoordelijkheid voor zijn handelen neemt, en de handelingen die hij wel heeft bekend lijkt te bagatelliseren. De rechtbank heeft kennisgenomen van een uittreksel uit de justitiële documentatie d.

Persoon van de verdachte. De rechtbank heeft met betrekking tot de persoon van de verdachte kennisgenomen van de volgende stukken:. Bullens concludeert uit het door hem verrichte klinisch-psychologisch onderzoek dat de verdachte een zeer positief zelfbeeld heeft waarbij hij ten aanzien van de door hem erkende handelingen het tonen van zijn penis en vasthouden ervan door [slachtoffer] in passieve termen spreekt, zoals: De verdachte lijkt daarbij weinig oog te hebben voor de mogelijk impact van zijn handelen op [slachtoffer] , maar voornamelijk bezig te zijn met de negatieve gevolgen voor hemzelf, zoals het niet meer zien van zijn kleinkinderen en de echtscheiding.

De verdachte vindt dat hij behandeling nodig heeft voor zijn seksverslaving op de computer, maar niet voor hetgeen er met [slachtoffer] is voorgevallen. Volgens Bullens is er bij de verdachte sprake van een benedengemiddelde intelligentie, tegen zwakbegaafdheid aan. Hij schiet in stressvolle situaties tekort in zijn probleemoplossende vermogens. De verdachte lijkt een seksuele copingstrategie te hanteren door de leegte in de vorm van zijn sterk verminderde seksuele relatie sinds zijn longproblemen op te vullen met het kijken naar porno op internet.

Volgens Bullens is er bij de verdachte geen sprake van een stoornis en was hij ten tijde van het tenlastegelegde volledig toerekeningsvatbaar. Nu de verdachte, naar eigen zeggen, aanvankelijk afwijzend heeft gereageerd op het gedrag van [slachtoffer] , was hij zich volledig bewust van het wederrechtelijke karakter van de door hem erkende handelingen, aldus Bullens.

Bullens schat de kans op herhaling in als laag. Bullens acht vanuit zorgoogpunt behandeling bij De Waag geïndiceerd om de seksuele gedachten en gevoelens uit te pluizen, inzicht te verwerven in het handelen met betrekking tot het seksueel misbruik indien bewezen en adequate copingstrategieën aan te leren, hetgeen een bijdrage kan leveren aan delictpreventie.

De rechtbank is van oordeel dat bovengenoemde rapportage op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat de conclusie van het psychologisch onderzoek met betrekking tot de toerekenbaarheid wordt gedragen door een deugdelijke en inzichtelijk gemotiveerde onderbouwing.

De rechtbank neemt deze conclusie dan ook over en maakt deze tot de hare. Volgens de reclassering moet de verdachte worden beschouwd als een gelegenheidsdader die onvoldoende zelfreguleringsmogelijkheden heeft gehad. Het recidiverisico wordt als laag ingeschat. In het kader van een daderbehandeling kan nader onderzoek worden gedaan naar de totstandkoming van het delictgedrag.

Daarnaast dient het inzicht van de verdachte in de gevolgen van seksueel misbruik bij slachtoffers te worden vergroot, dienen zijn copingvaardigheden te worden verbeterd en moet er een terugvalpreventie- en toekomstplan worden gemaakt. De reclassering adviseert derhalve een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden:. Gelet op de ernst van het feit is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

Nu de rechtbank — anders dan de officier van justitie heeft gevorderd — tot een vrijspraak komt van het bij dagvaarding II tenlastegelegde, acht zij een iets lagere onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan is gevorderd passend. Daarbij heeft de rechtbank meegewogen de leeftijd van de verdachte en zijn gezondheidsproblemen en het feit dat zijn relaties met gezins- en familieleven onherstelbaar lijken te zijn ontwricht. De rechtbank zal op deze straf de tijd die de verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht in mindering brengen en tevens een deel van de gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm opleggen en daaraan een proeftijd voor de duur van twee jaren verbinden.

Deze voorwaardelijke straf strekt ertoe de verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst wederom aan strafbare feiten schuldig te maken. De rechtbank zal aan de voorwaardelijke straf de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden. Mede gelet op de duur van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf, ziet de rechtbank geen aanleiding om deze voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en onder oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman heeft primair verzocht de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, althans af te wijzen, nu er voor wat betreft het tenlastegelegde waar de vordering op ziet vrijspraak dan wel ontslag van alle rechtsvervolging is bepleit. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering moet worden verklaard voor zover deze ziet op de opgevoerde kostenposten, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen, nu deze kosten niet door [slachtoffer] maar door haar moeder [betrokkene 6] zijn gemaakt.

Anders dan de verdediging heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting — en dan met name de toelichting van de moeder van [slachtoffer] — vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks materiële schade heeft geleden als gevolg van het bij dagvaarding I primair bewezenverklaarde feit.

De rechtbank overweegt hiertoe dat het, gelet op de jeugdige leeftijd van [slachtoffer] , voor haar niet mogelijk is geweest om zonder begeleiding het, als gevolg van het bewezenverklaarde misbruik, noodzakelijke studioverhoor en lichamelijk onderzoek te ondergaan.

De door de moeder van [slachtoffer] — als wettelijk vertegenwoordiger van [slachtoffer] — gemaakte kosten om haar dochter hierin en in het kader van de onderhavige vordering te kunnen bijstaan komen derhalve voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank zal voorts de gevorderde wettelijke rente toewijzen, op de navolgende wijze:.

Nu de vordering geheel wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde. Bezuidenhoutseweg te Den Haag, op door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;. De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 9 september pro forma en 28 oktober inhoudelijk.

Inleiding De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte [slachtoffer] , geboren op [geboortedag slachtoffer] hierna te noemen: Bij dagvaarding II komt de verdenking erop neer dat de verdachte in de periode van 1 januari tot en met 16 juni kinderporno heeft verworven. De verdachte heeft beide feiten ontkend. Aangifte Op 28 mei heeft de vader van [slachtoffer] hierna ook: Verklaringen [slachtoffer] Uit het studioverhoor van [slachtoffer] komt — verkort en zakelijk, dan wel letterlijk weergegeven — het volgende naar voren: Medische stukken Bij op 7 oktober verricht medisch-forensisch onderzoek werden geen letsels of andere afwijkende bevindingen gezien in het anogenitaal gebied van [slachtoffer].

Waardering van het bewijs De rechtbank overweegt dat een kenmerk van zedendelicten is dat zij doorgaans in beslotenheid worden begaan, zonder de aanwezigheid van getuigen die het gebeurde kunnen bevestigen, ontkrachten of nader beschrijven. De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat: Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op: De verdediging heeft geen strafmaatverweer gevoerd. Ernst van het feit De verdachte heeft gedurende een periode van enige jaren meermalen de lichamelijke integriteit van zijn kleindochter [slachtoffer] — die aan zijn zorg was toevertrouwd — geschonden door haar op vergaande wijze seksueel te misbruiken.

Documentatie De rechtbank heeft kennisgenomen van een uittreksel uit de justitiële documentatie d. Persoon van de verdachte De rechtbank heeft met betrekking tot de persoon van de verdachte kennisgenomen van de volgende stukken: De reclassering adviseert derhalve een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden: Straf Gelet op de ernst van het feit is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

Materiële schade Anders dan de verdediging heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting — en dan met name de toelichting van de moeder van [slachtoffer] — vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks materiële schade heeft geleden als gevolg van het bij dagvaarding I primair bewezenverklaarde feit. Ze horen om je lul te zitten maar zitten meestal in je portefuille!

Willempje heeft een kaartje voor de bussines-club in de A'dam ArenA voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord. Komt hij bij de poort zegt de stewart tegen Willempje: Zo,dat is een duur kaartje. En waar is je vader? Zegt Willempje tegen de stewart: Thuis z'n kaartje zoeken. Kom ik bij de warme bakker, zegt de bakker: De bakker pakt het brood in, legt het op de toonbank, en roept: Nou dat is wel heel erg grof bakker!

Een alcoholist komt een bar binnen en neemt een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje. Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje etc etc. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan weet ik dat het tijd is om naar huis te gaan. Op het moment dat hij weer naar binnen wil gaan hangt zijn buurvrouw uit het raam.

Na twee bakjes koffie maakt de man aanstalten om weer naar huis te gaan, maar de buurvrouw vraagt hem nog een borreltje te blijven drinken. De buurvrouw, zo geil als boter door de drankjes, vraagt: Inmiddels is het al half 1 geworden. De man steekt het potloodje achter zijn oor en gaat naar huis.

Het huis is al helemaal donker, dus hij trekt zijn schoenen uit en loopt zachtjes de trap op. Ineens gaan de lichten aan en ziet hij zijn vrouw bovenaan de trap staan.

Ik heb een bakkie koffie gedronken bij de buurvrouw, daarna hebben we wat borreltjes op en toen hebben we een nummertje gemaakt. Je bent naar de bingo geweest. Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn vrouw meteen dichterbij. Hij fluisterd in haar oor; in alle kwade dagen bleef jij bij mij. Toen ik ontslagen werd, was jij er voor mij, toen mijn zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten, toen ons huis afbrande, zijn we samen een ander onderdak gaan zoeken en toen mijn gezondheid slechter werd bleef je steeds mijn zijde.

Weet je wat ik denk? De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering. Dat jij ongeluk brengt TRUT! Een blondje belt haar echtgenoot op zijn mobieltje. Ik kon het natuurlijk niet laten en vroeg aan haar wat der voor nodig was om zo'n vrouw als haar nou de mijne te maken. Een gigantisch huis met een zwembad, een porsche en een lul van 20 centimeter!

Dat huis met dat zwembad is geen enkel probleem, die porsche ook niet maar ik haal geen 7 centimeter van m'n lul af.. Er lopen 3 condooms de kroeg binnen en gaan aan de bar zitten, vraagt de bar man: Niks, ik zit nog vol van gister..

Op de afdeling Eerste Hulp wordt een zwaar gewonde man binnen gebracht. Ik denk dat ik dringend een bril nodig heb. De stukjes passen totaal niet en ik kan de randen ook al niet vinden.

Hij besluit even bij haar langs te gaan. Bij komt eraan aankomst neemt ze hem mee naar de keuken,waar de stukjes op de tafel liggen uitgespreid.

Hij kijkt er even naar en zegt dan met een diepe zucht: Twee vertegenwoordigers, die in een wegrestaurant hun lunch gebruiken, komen met elkaar aan de praat. Dat is een klacht van een klant. Een vrouw doet open. Het blijkt een collecte te zijn voor de vrijwillige brandweer. Als hij vragen stelt, wil ik dat je goed antwoordt.

Dus Pieter als ik je vraag hoelang je al bij het leger bent, wat antwoord je dan? En hoe oud ben je? Wat drink je het liefst: De volgende dag komt de generaal bij Pieter: Hoelang ben jij al bij het leger?

Weet u wel wat het kost om zo'n ding te vervoeren? Op het moment dat ze weg wil rijden, klopt de herder op het raam en zegt: Dan komt er ineens een zwerver aan en die zegt tegen dat domme blondje: Zegt er een dokter tegen een patiënt: Waarop de patiënt zegt: Henk moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. Bij de ogentest vroeg de arts hem wat er op de kaart stond. Henk, slechte ogen simulerend, 'welke kaart?

Hij werd natuurlijk afgekeurd voor militaire dienst. Om dat te vieren ging Henk 's avonds naar de bioscoop. Toen de film was afgelopen en het licht weer aanging zag Henk tot zijn schrik dat hij naast de arts zat. Hij boog zich naar de arts en vroeg: De ton is zo groot dat hij hem voor zich uit moet rollen.

Maaike ziet hem lopen en vraagt waarom de man zo'n grote ton meeneemt. Maar na twee jaar zei het kind opeens:

.

De stukjes passen totaal niet en ik kan de randen ook al niet vinden. Hij besluit even bij haar langs te gaan. Bij komt eraan aankomst neemt ze hem mee naar de keuken,waar de stukjes op de tafel liggen uitgespreid. Hij kijkt er even naar en zegt dan met een diepe zucht: Twee vertegenwoordigers, die in een wegrestaurant hun lunch gebruiken, komen met elkaar aan de praat.

Dat is een klacht van een klant. Een vrouw doet open. Het blijkt een collecte te zijn voor de vrijwillige brandweer. Als hij vragen stelt, wil ik dat je goed antwoordt. Dus Pieter als ik je vraag hoelang je al bij het leger bent, wat antwoord je dan? En hoe oud ben je? Wat drink je het liefst: De volgende dag komt de generaal bij Pieter: Hoelang ben jij al bij het leger? Weet u wel wat het kost om zo'n ding te vervoeren?

Op het moment dat ze weg wil rijden, klopt de herder op het raam en zegt: Dan komt er ineens een zwerver aan en die zegt tegen dat domme blondje: Zegt er een dokter tegen een patiënt: Waarop de patiënt zegt: Henk moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. Bij de ogentest vroeg de arts hem wat er op de kaart stond.

Henk, slechte ogen simulerend, 'welke kaart? Hij werd natuurlijk afgekeurd voor militaire dienst. Om dat te vieren ging Henk 's avonds naar de bioscoop.

Toen de film was afgelopen en het licht weer aanging zag Henk tot zijn schrik dat hij naast de arts zat. Hij boog zich naar de arts en vroeg: De ton is zo groot dat hij hem voor zich uit moet rollen. Maaike ziet hem lopen en vraagt waarom de man zo'n grote ton meeneemt. Maar na twee jaar zei het kind opeens: Maar de volgende dag belt oma op dat opa overleden is. Na twee weken zegt het kind opeens z'n tweede woordje: Maar de volgende dag belt de dokter op dat oma dood is. Dus die ouders vinden het toch wel raar dat het alweer na het woordje van hun kind gebeurd.

Na twee weken zegt het kind: Maar hij word toch gewoon weer wakker en begint rustig aan z'n ontbijtje, niks aan de hand. Dus hij gaat de hond uitlaten ligt de melkboer daar dood op de stoep! De bankbediende ligt met zijn vrouw in bed. Hij voelt zijn mannelijkheid bewegen. De beurs is toch nog geopend. Als de drogist 's maandags om negen uur zijn zaak opent, staat die man er weer.

Ze geven gratis punten weg. Blog tegen de regels? Gratis blog op http: To get the gold price , please enable Javascript. Er komt een man bij de dokter en zegt: Dan ga ik met de taxi naar mijn werk: Dan kom ik op mijn werk: Dan begint het tijd te worden voor de lunch, dus: Dan komt het meisje met de thee, met haar nog twee keer. En als het dan tijd wordt om naar huis te gaan nog een keer de secretaresse, de telefoniste, de receptioniste, de taxichauffeuse.

Dan kom ik thuis, dan neem ik mijn vrouw twee keer voor het eten, na het eten een keer op de tafel, een keer op de bank, in de badkamer, op de gang, voor het bed en twee keer in bed en dan ga ik slapen. En als ik 's morgens wakker word, dan begin ik weer opnieuw. Thuis zijn er al klachten. Hollekidee, die loopt daar te zingen en heeft het naar z'n zin.

De dokter onderzoekt haar, en inderdaad, de grote tiet hangt tot op haar knieen. Begint de man te huilen Zegt die brede gast kom op, tis maar n pilsje Zegt de man, ik kwam vanochtend op mn werk, werd ik ontslagen.. Ik naar huis, mn vrouw weg, meubels alles weg Ik naar de bank, al mn geld weg Ik dacht, ik pleeg zelfmoord Ik naar de treinovergang, wachten, heeft de trein vertraging Ik naar huis, dacht hang mezelf op, knapt het touw Dan maar naar de kroeg, bestel ik me een pilsje, gooi t vol met vergif en drink jij t op!!!

Drie vrienden zitten in het café, en praten over de zwangerschap van hun vrouwen. Waarop de man zegt: Ter beantwoording van de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruik van zijn kleindochter, ziet de rechtbank zich met name gesteld voor de vragen of de verklaring van [slachtoffer] als betrouwbaar kan worden aangemerkt en of er voldoende steunbewijs is voor deze verklaring.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal de rechtbank allereerst de inhoud van de bewijsmiddelen bespreken. Op 28 mei heeft de vader van [slachtoffer] hierna ook: Aangever heeft als volgt verklaard. Zijn kinderen [slachtoffer] en [betrokkene 2] kwamen vanaf dat ze drie maanden oud waren minimaal één keer in de week vanaf ongeveer 6.

Daarnaast logeerden zij daar zo nu en dan. Op de school van [slachtoffer] was opgevallen dat [slachtoffer] erg opgesloten in zichzelf was en op seksueel gebied verder dan haar leeftijdsgenoten. Er is door een stagiaire gezien dat [slachtoffer] zichzelf in een hoekje aan het masturberen was. In de winter van hoorde aangever van zijn echtgenote dat [slachtoffer] tijdens het douchen had gezegd: In een daaropvolgend gesprek, dat aangever heeft opgenomen, vertelde [slachtoffer] tegen haar vader: Dan ben ik aan het spelen en dan gaat hij me roepen en dan zijn er op de tv mensen rare dingen aan het doen met piemels en frummels en dan moet ik naast hem gaan zitten en toen deed hij zijn hand in mijn onderbroek.

Toen aangever [slachtoffer] hier later op aansprak, zei zij: Dan gaat hij kutje likken. Toen aangever [slachtoffer] vroeg: In een aanvullende verklaring d.

De moeder van [slachtoffer] heeft onder meer verklaard dat [slachtoffer] tegen haar heeft gezegd: Uit het studioverhoor van [slachtoffer] komt — verkort en zakelijk, dan wel letterlijk weergegeven — het volgende naar voren:. En in mijn kont. En soms ook dat ik in mijn mond moet doen. Nu slaap ik niet meer bij opa bier omdat hij zo gek doet.

Soms op de bank en soms in opa zijn bed. Soms op de grond. Dat ik op de grond lig en opa dan staand en dan zijn piemel in mijn frummel. Ik lig op de grond in woonkamer, op mijn rug en op mijn zij.

Opa staat dan en ik lig op mijn rug. Hij likt ook steeds in mijn gummel. En opa deed mijn trui omhoog. Broek en onderbroek gingen tot mijn voeten. Hij doet zijn werkbroek naar beneden en zijn onderbroek ook. En dan zijn piemel eruit en dan doet hij het. Het doet wel pijn. Dat hij er beter rechtdoor in kan. Als ik dat niet doe, dan moet wel die piemel juist naar beneden, maar het doet opa pijn. Maar dan moet hij een beetje verder opschuiven en dan komt het niet meer.

Dan doet het wel heel erg pijn en dan moet hij wel mijn benen omhoog doen. En mijn benen zo wijd, per ongeluk. Opa zit dan op zijn knieën. Dan lig ik zo, goede tijden slechte tijden te kijken. Dan zit opa op zijn knieën en dan gaat hij in mijn frummel. Maar volgens mij heb ik dat wel gevoeld. Dat het een beetje pijn doet ofzo. Als hij gaat duwen, doet het heel pijn. Maar mijn zusje … frummel heel klein.

Dan doet het heel pijn. Dat is in de woonkamer. Opa zegt dat ik zo moet gaan liggen: Opa gaat weer tussen mijn benen zitten, met zijn piemel. Ik weet dat het zijn piemel tussen mijn benen is.

Dat ik het moet kijken. Dat ik hem soms, dat ik ook van opa soms in mijn mond moet doen. Als ik op mijn buik lig, gaat opa met zijn piemel in mijn kont of in mijn middelste. En nog harder, nog harder, nog harder, nog harder.

Dan doet het heel pijn en dan zeg ik: Doet hij gewoon de hele piemel in mijn mond. Dat was in de woonkamer. Verklaringen van de verdachte. De verdachte heeft in zijn eerste verhoor verklaard dat hij tot haar vierde jaar wekelijks op vrijdag op zijn kleindochter [slachtoffer] paste. Daarna haalde de verdachte haar op donderdag van school. Zijn vrouw was dan aan het werk. Op een gegeven moment ging [slachtoffer] rare dingen doen, maar de verdachte ging er verder niet op in.

Nadat [slachtoffer] herhaaldelijk de broek van de verdachte naar beneden bleef trekken — ook nadat hij had aangegeven dat hij dat niet leuk vond — kwam van het een het ander en heeft [slachtoffer] tijdens het plassen de penis van de verdachte vastgehouden. Het waren volgens de verdachte allemaal incidenten. Het is hooguit drie of vier keer gebeurd vanaf dat [slachtoffer] een jaar of vierenhalf was tot een jaar geleden.

De verdachte werd er opgewonden van en kreeg een erectie. De verdachte kreeg er ook een warm, prettig gevoel van. Volgens hem vond [slachtoffer] het misschien ook wel prettig omdat zij wel elke keer weer op zijn schoot ging zitten.

De verdachte heeft tegen [slachtoffer] gezegd dat hij zulke dingen niet mag doen en dat hij daarvoor de gevangenis in kon gaan. De verdachte heeft bevestigd dat [slachtoffer] onverwachts de deur opendeed toen hij achter de computer naar porno keek.

Ter terechtzitting heeft de verdachte als volgt verklaard. Tijdens het televisie kijken voelde hij wel eens aan de binnenkant van de luier van [slachtoffer] of de luier nog droog was. Hij was ook altijd degene die de luier van [slachtoffer] verschoonde tijdens het oppassen. Toen [slachtoffer] naar school ging heeft de verdachte haar ook nog weleens verschoond als zij in haar broek had gepoept.

Bij op 7 oktober verricht medisch-forensisch onderzoek werden geen letsels of andere afwijkende bevindingen gezien in het anogenitaal gebied van [slachtoffer]. De rapporteur kan niet uitsluiten dat [slachtoffer] met haar uitspraak dat de piemel tot haar navel in haar frummel ging, een vorm van penetratie van het voorhof bedoelde. Het zou daarbij mogelijk zijn dat een penis letterlijk tot haar navel reikte, maar dan wel vanaf de buitenzijde.

Een andere mogelijkheid is dat er sprake was van anale penetratie, waarbij een penis wel diep kan penetreren en waarbij blijvend letsel van de anus niet te verwachten is. Waardering van het bewijs. De rechtbank overweegt dat een kenmerk van zedendelicten is dat zij doorgaans in beslotenheid worden begaan, zonder de aanwezigheid van getuigen die het gebeurde kunnen bevestigen, ontkrachten of nader beschrijven. Dat staat op gespannen voet met het bepaalde in artikel , tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

BG in dit verband overwogen dat een aangifte in voldoende mate moet worden ondersteund door andere bewijsmiddelen. Bij arrest van 26 januari is daaraan toegevoegd dat de vraag of aan dit bewijsminimum is voldaan, zich niet in algemene zin laat beantwoorden, maar een beoordeling van het concrete geval vergt ECLI: Voor de beoordeling van het onderhavige geval acht de rechtbank het volgende van belang. De rechtbank overweegt allereerst dat [slachtoffer] tegenover verschillende personen haar vader, haar moeder en de verbalisant tijdens het studioverhoor op verschillende momenten steeds consistent heeft verklaard over de manier en de momenten waarop het seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden.

Tijdens het studioverhoor heeft zij zich niet laten meeslepen en heeft zij de verhoorder waar nodig gecorrigeerd. Anders dan de verdediging heeft betoogd, acht de rechtbank het onaannemelijk dat [slachtoffer] op haar nog jonge leeftijd zo gedetailleerd heeft kunnen verklaren over seksuele handelingen en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, zonder het daadwerkelijk zelf te hebben meegemaakt.

Het reproduceren van een dergelijk uitgebreid en gedetailleerd verhaal dat door de ouders van [slachtoffer] zou zijn ingeprent — zoals de verdachte heeft opgeworpen — sluit de rechtbank in het licht van het voorgaande eveneens uit. Daarnaast acht de rechtbank het onaannemelijk dat [slachtoffer] zou verzinnen of fantaseren dat zij tijdens de vermeende handelingen pijn heeft ondervonden.

Tijdens het studioverhoor heeft [slachtoffer] — na doorvragen — de door de verdachte verrichte handelingen verdergaand en uitvoeriger omschreven, en heeft zij zaken benoemd waarover zij nog niet eerder tegenover anderen had verklaard. Dit ondersteunt de betrouwbaarheid van de verklaring van [slachtoffer] en wijst er naar het oordeel van de rechtbank op dat zij niet tot een verhaal is gekomen naar aanleiding van het — wellicht in enige mate sturende — gesprek met haar vader.

Daarbij komt dat de verklaring die [slachtoffer] tijdens het studioverhoor heeft afgelegd over een aantal feiten en omstandigheden tot op zekere hoogte aansluit bij de verklaring van de verdachte. De rechtbank wijst in dit verband op de uitleg die de verdachte — overigens eerst ter terechtzitting — heeft gegeven over het verschonen van [slachtoffer] , dat tot vlak voor haar vierde levensjaar zou hebben plaatsgevonden.

Nog daargelaten dat [slachtoffer] op die leeftijd hoogstwaarschijnlijk al zindelijk was, komt de wijze van het op de grond leggen overeen met de beschrijving die [slachtoffer] heeft gegeven van de door verdachte gepleegde seksuele handelingen.

Hetzelfde geldt voor hetgeen [slachtoffer] blijkens de aangifte tegenover haar vader heeft verklaard over het in haar broekje voelen door de verdachte tijdens het kijken naar porno op de televisie, terwijl de verdachte — overigens ook eerst ter terechtzitting — heeft verklaard dat hij ook tijdens het televisie kijken aan de binnenkant van haar luier voelde of deze nog droog was.

Voorts heeft [slachtoffer] tijdens een van de gesprekken over het misbruik tegen haar vader gezegd dat opa boos zou worden en dat zij dan de gevangenis in zou moeten. De rechtbank constateert in dit verband dat de verdachte met [slachtoffer] heeft gesproken over dat hij de gevangenis in kon gaan voor de dingen die hij met [slachtoffer] deed. Ten slotte kan uit de verklaring van de verdachte dat [slachtoffer] op het toilet meermalen zijn penis heeft vastgehouden worden afgeleid dat er kennelijk sprake was van een sfeer waarin het aanraken van geslachtsdelen plaatsvond.

Daarbij heeft de verdachte verklaard dat de aanrakingen van [slachtoffer] hem niet onberoerd lieten, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat hij eenmaal een erectie zou hebben gekregen.

De verdachte heeft in zijn tweede verhoor bij de politie verklaard dat [slachtoffer] hem had verteld dat haar neef [betrokkene 3] en de vriend van haar tante [betrokkene 4] seksuele handelingen in het bijzijn van [slachtoffer] hadden verricht. Nog daargelaten dat de overige inhoud van het dossier geen enkele aanwijzing hiervoor biedt — zowel [betrokkene 3] als [betrokkene 4] hebben dit ontkend —, kan de rechtbank dit scenario niet rijmen met het besluit van de verdachte om deze informatie stil te houden.

Van een opa — die naar eigen zeggen gek is op zijn kleindochter — is immers te verwachten dat hij in het belang van [slachtoffer] haar ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zou stellen, ook als daarmee het — in vergelijking daarmee als minder ernstig aan te merken — incident op het toilet aan het licht zou komen.

Voor zover de verdachte heeft verklaard dat de ouders van [slachtoffer] hem door de beschuldiging van seksueel misbruik proberen zwart te maken, overweegt de rechtbank dat het dossier ook hiervoor geen enkele steun biedt. Daarnaast merkt de rechtbank op dat de vader van [slachtoffer] in zijn aangifte de verdachte — ook na de uitlatingen van [slachtoffer] — omschrijft als een behulpzame en lieve man die altijd voor hem klaar stond en met wie hij een goede band had.

De rechtbank hecht voorts waarde aan de omstandigheid dat door derden op school een gedragsverandering bij [slachtoffer] is opgemerkt en — niet bij haar leeftijd passend — seksueel gedrag is waargenomen. De rechtbank overweegt tot slot dat de medisch-forensisch deskundige een mogelijke uitleg heeft gegeven aan de — op het eerste gezicht wat wonderlijke — uitlating van [slachtoffer] dat de piemel tot haar navel in haar frummel ging. Overigens sluit het ontbreken van letsel of andere afwijkende bevindingen seksueel misbruik niet uit.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank de verklaring van [slachtoffer] over het seksueel misbruik betrouwbaar, met name omdat [slachtoffer] in het studioverhoor zeer specifiek heeft verklaard over de seksuele handelingen die zij moest ondergaan of die zij moest plegen, de locaties waar — zoals in de woonkamer op de grond — en de situaties waarin deze hebben plaatsgevonden.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de verklaring van [slachtoffer] in voldoende mate wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen, waarvan de redengevende inhoud hiervoor is weergegeven en waarnaar in de voetnoten is verwezen.

Vrouw gezocht voor sex gratis sexcontact

: Klein kutje grote lul opa aftrekken

Geile homos plassende meisjes Bejaardesex gangbang drenthe
Zoek man body to body massage maastricht Hij boog zich naar de arts en vroeg: Nu kut klaarkomen shemale sexcontact nl ik niet meer bij opa bier omdat hij zo gek doet. Soms op de grond. Op een gegeven moment ging [slachtoffer] rare dingen doen, maar de verdachte ging er verder niet op in. Derhalve is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte het opzet heeft gehad, ook niet in voorwaardelijke zin, op het verwerven. Toen aangever [slachtoffer] hier later op aansprak, zei zij: Zijn kinderen [slachtoffer] en [betrokkene 2] kwamen vanaf dat ze drie maanden oud waren minimaal één keer in de week vanaf ongeveer 6.
Kut van buurvrouw natte geile kut 899
Klein kutje grote lul opa aftrekken Zo geil als boter gratis neuken in den haag
Dietz de Loos, advocaat te Wassenaar, en door de verdachte naar voren is gebracht. En nog harder, nog harder, nog harder, nog harder. Je bent naar de bingo geweest. Blog tegen de regels? Op de aan de verdachte toebehorende inbeslaggenomen externe schijf zijn tien miniatuur kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Sexbios gelderland nederlandse amateurs sex

MASSAGE EROTIC ROTTERDAM 18 JAAR ESCORT